Nasze usługi

Najwyższa jakość prowadzonych usług.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Zobacz, w czym możemy pomóc Twojej firmie:

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług)
 • sporządzanie bilansów i sprawozdań
 • rozliczenie właścicieli
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych)
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa kadrowo-płacowa

Sporządzanie:

 • list płac
 • pasów wynagrodzeń
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • deklaracji ZUS
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4)
 • deklaracji PFRON
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych

Usługi księgowe zlecone przez Firmy

 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów księgowych
 • przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymogów standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego
 • przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencja przychodów
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie Książki Przychodów
i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Zatrudnianie
cudzoziemców:

 • uzyskanie zezwolenia na pracę i pobyt czasowy dla cudzoziemców na terenie RP
 • przedłużenie zezwoleń na pracę
 • złożenie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji oraz Ukrainy

Nasze uprawnienia:

 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - świadectwo kwalifikacyjne nr 27515/01 wydane przez Ministerstwo Finansów
 • uprawnienia biegłych rewidentów wpisanych do rejestru prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów nr 1054
 • prowadzenie firmy audytorskiej wpisanej do rejestru nr 3288